اطلاعات خیریه

نام سمن: بنیاد صیانت از نهاد خانواده اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر: محمد دهقان

حوزه فعالیت خیریه

حوزه اصلی فعالیت:
امور زنان و خانواده

زیر حوزه امور زنان و خانواده:
تحکیم بنیان خانواده

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان خ نیکبخت - دادگستری کل استان اصفهان