اطلاعات خیریه

نام سمن: خيريه بانوان نيك انديش آران و بيدگل
محدوده فعالیت: خیریه
شناسه ملی: 14006597345
تاریخ تاسیس: 1395/11/30
تاریخ ثبت: 1395/11/30

حوزه فعالیت خیریه

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
امور زنان و خانواده

اطلاعات تماس

آدرس: آران بيدگل خيابان نواب صفوي روبه روي اداره تربيت بدني
کد پستی: 8741776661