-->

خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع)

خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع)

خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) در سال 1391 تاسیس شد و به عنوان