-->

بنیاد توسعه کارآفرینی

بنیاد توسعه کارآفرینی

نهادسازی و ترویج و توسعه کارآفرینی در بین نوجوانان، جوانان و زنان